MILLISEID ANDMEID ME TEIE KOHTA KOGUME JA KELLELT ME NEID SAAME?

Me kogume oma külaliste kohta järgmisi andmeid:

isiklikud andmed: nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood (sh elulookirjeldusest tulenevad andmed, kui olete meile kandideerinud);

kontaktandmed: nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress

külastajakaardi andmed: st turismiseaduses nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta (nt kodakondsus, külastajaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus,  aadress, majutusteenuse osutamise aeg, jne)

ID-kaardi andmed (lõunapakkumiste puhul):nimi, dokumendi number, isikukood, sünniaeg, sugu ning restorani külastuse korrad. Juhul, kui olete avaldanud soovi saada infot meie restorani lõunapakkumiste kohta, siis ka e-posti aadress.

krediitkaardi andmed: nt kaardi number, omaniku nimi, kehtivusaeg

sõiduki andmed: juhul, kui pargite oma sõiduki meie territooriumile, märgime üles teie sõiduki registreerimisnumbri

turvakaamera salvestised: videosalvestised juhul, kui külastate meie majutusasutust või muid ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed

andmed isiklike eelistuste kohta: nt kui me oleme küsinud teie eelistusi või te soovite anda meile teada oma erisoovidest.

Üldjuhul saame andmed otse teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või kui ostate teenuseid otse meie juurde kohale tulles. Samuti siis, kui olete otsustanud meile tööle kandideerida.

Samuti edastavad teie andmeid meile reisiettevõtjad, broneerimisettevõtjad ning muud majutusteenuse vahendamisega tegelevad isikud, kellelt olete majutuse ja/või muud teenused meie juures tellinud. Juhul, kui me ei ole andmeid saanud otse teilt esitame privaatsusteate teile esimesel võimalusel peale andmete saamist.

MIKS ME TEIE ANDMEID KOGUME?

Kasutame teie andmeid teie poolt tellitud majutus- ja/või muude teenuste osutamiseks, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel nagu näiteks:

isiklikud andmed – neid andmeid vajame teie isikusamasuse tuvastamiseks, mis omakorda on oluline, et tagada teenuse osutamine isikule, kes selle tegelikult tellis. Samuti info teie sõiduki kohta, et tagada vaid õigustatud isikutele meie territooriumil viibimine ning elulookirjelduse andmeid, kui soovite meile tööle tulla.

kontaktandmed – neid andmeid vajame teiega ühenduse võtmiseks. Eelkõige võtame ühendust telefoni või e-posti vahendusel, kuid teatud juhtudel võib olla vajalik ka elukoha aadressi kasutamine (nt juhul, kui muude sidevahendite kaudu ühendust ei saa).

külastajakaardiandmed – neid andmeid on meil kohustus küsida turismiseadusest tulenevalt. Eesmärgiks on ära hoida ohtu, mis võib peituda näiteks illegaalses immigratsioonis.

krediitkaardi andmed – neid andmeid vajame juhul, kui tulenevalt meie broneeringutingimustest on meil õigus teie krediitkaardilt kinni pidada teatud summa teie poolt tellitud teenuste eest tasumiseks või tehtud kulutuste hüvitamiseks.

ID-kaardi andmed (lõunapakkumiste puhul) – neid andmeid vajame juhul, kui olete avaldanud soovi saada meie restorani kliendiks ning kasutada sellega seoses olevaid soodustusi.

andmed isiklike eelistuste kohta – kui me neid andmeid küsime või kui te omal valikul meile selliseid andmeid avaldate, siis kasutame neid selleks, et osutada teile paremat, teie soovidest ja huvidest lähtuvat teenust.

Kui te meile külastajakaardiandmeid ei esita, siis ei ole meil võimalik teile majutusteenust osutada.

KUIDAS TOIMUB ANDMETÖÖTLUS, KUI TE MEILE KANDIDEERITE?

Kogume teie isikuandmeid ka värbamisprotsessi raames, et hinnata kandidaatide sobivust ametikohale ning kontakteeruda väljavalitud kandidaatidega.

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse teilt ja värbamisportaalide kaudu, kui olete oma profiili potentsiaalsetele tööandjatele nähtavaks teinud. Vajaduse korral võime kasutada kolmandaid isikuid või volitatud töötlejate teenuseid teie kohta isikuandmete kogumiseks, näiteks värbamisagentuuride kaudu, teie enda poolt (nt sotsiaalmeedias) või seaduse alusel internetis või muus avalikus allikas (nt avalikus registris) avalikustatud isiklikud andmed või koguda andmeid mitteavalikest allikatest, eelkõige teie soovitajatega ja tuttavatega kontakteerumiseks, et saada töökohale sobivuse kohta olulist informatsiooni.

Värbamisprotsessi käigus võime kasutada ka profiilianalüüsi uute töötajate valimisel täiendava viisina kandidaadi isikuomaduste ja vaimse võimekuse testimise kaudu. Siiski anname teada, et me ei tee värbamisotsust ainult profiilianalüüsil põhineval automatiseeritud töötlusel, vaid lõpliku värbamisotsuse või eelselektsiooni osas teeb otsuse inimene. Profiilianalüüs põhineb meie õigustatud huvil.

Me ei töötle teie isiklikke andmeid kauem kui see on vajalik vastavate isikuandmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks. Reeglina säilitame teie andmeid kuni värbamisprotsessi lõpuni ja kustutame pärast värbamisprotsessist tulenevate võimalike nõuete seaduses sätestatud aegumise perioodi, välja arvatud juhul, kui te olete andnud nõusoleku enda andmeid säilitada tulevaste värbamiste eesmärgil.

MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ANDMEID TÖÖTLEME?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

  • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut
  • teie nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, siis teadke, et teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta
  • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi (nt külastajakaardi täitmine ja säilitamine kahe aasta jooksul)
  • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine, turvalisuse tagamine
  • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)
  • muul seadusega lubatud alusel.

KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME?

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsustingimuses kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;

avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

professionaalsed nõustajad: me võime jagada teie andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames.

Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel (nt andmetöötluslepingutega).

Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljapoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva Andmekaitsemääruse artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

Säilitame teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

  • nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid;
  • kui meil on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni, kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks;
  • peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on teil või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ANDMETEGA?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

1. Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse;

2. Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged;

3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne);

4. Õigus töötlemise piiramisele –  teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas);

5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

6. Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks;

7. Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui olete teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

KUHU PÖÖRDUDA, KUI ON KÜSIMUSI?

Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil oliver@peoleo.ee

Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu (nt taotleja nõuded on liigselt koormavad ja/või kui need on esitatud sageli). Kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole: www.aki.ee.